Om Parterapiinstitutet

Parterapiinstitutet bildades i början av 2011 och är en sammanslagning av Relationscentrum och Relationsrådgivningen Udda & Jämnt. På så sätt skapar vi en större och mer stabil plattform för att utveckla vårt arbete med parterapi i Sverige. Vår verksamhet finns i Lund men planer finns att även öppna en mottagning i Malmö. Utifrån ett stort gemensamt intresse och engagemang i frågor som rör parterapi, psykoterapi, utbildning och handledning är vår ambition att vara ledande i Sverige när det gäller parterapi. Som personer är vi idérika, kreativa och uthålliga. Vi tycker mycket om kontakter med människor i olika sammanhang, såväl i mötet med våra klienter som med kolleger på internationell nivå.

Psykoterapi

Psykoterapi kan du gå i hos oss, både kortare eller längre perioder. Det kan handla om allt från att du vill lära känna dig själv bättre, förbättra din livssituation och dina relationer eller att du mår psykiskt dåligt. Tillsammans med terapeuten går vi igenom vad du vill fokusera på i terapin och hur lång den skall vara. En korttidsterapi är i regel 12 – 20 gånger, en längre kan vara flera år. Vi arbetar med din livshistoria och dina relationer, ökar förståelse, mening och sammanhang i ditt liv. Därigenom frigörs energi och din kapacitet att handskas med olika situationer ökar.

Det finns andra yrkesgrupper som också bedriver samtalsbehandling. Dessa har i regel kortare utbildning och står inte under några myndigheters kontroll.

Vi är båda legitimerade psykoterapeuter, Tommy med familjeinriktning och Gerd med psykodynamisk inriktning.

Det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimation för psykoterapeuter.

För att bli legitimerad psykoterapeut krävs grundutbildning på högskolenivå som socionom, psykolog, sjuksköterska, läkare eller präst.

Därutöver krävs psykoterapeutexamen som kan vara av olika inriktning, familj- kognitiv- eller psykodynamisk.

Gerd Elliot

Socionom, legitimerad psykoterapeut, certifierad EFT-terapeut, lärare och handledare i EFT. Jag gick min grundutbildningen i EFT i Malmö 2008 och har under 2017 nått mitt mål; att bli lärare i EFT i Sverige.

Medlem i ICEEFT, International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy for Couples.

Erfarenhet

Ett ganska långt yrkesliv och min egen inre kompass har lett mig till att vilja arbeta med parrelationer. När jag tog mina första steg som nybliven socionom 1979, kastades jag in i att hjälpa familjer med svåra psykosociala problem. Det var inte lätt att sortera upp hur saker och ting hängde ihop och hur man bäst kunde hjälpa föräldrar och barn. Min nyfikenhet och mitt sökande efter kunskap har lett mig fram till mitt stora intresse och engagemang för EFT, Emotionally Focused Therapy for Couples. EFT sätter relationers betydelse i fokus, från första början och genom hela våra liv. Jag tycker att det är mycket glädjande och tillfredsställande att kunna erbjuda människor den hjälp som enligt aktuell forskning verkligen kan skapa goda och funktionella relationer.

Jag är certifierad EFT-terapeut, lärare och handledare i EFT. Det innebär att jag arbetar både med par, handleder andra parterapeuter samt arrangerar och genomför utbildningar i EFT. Dessutom är jag legitimerad psykoterapeut på psykodynamisk grund.

Min yrkeserfarenhet baseras på många års arbete inom socialtjänsten som socialsekreterare, familjehemssekreterare och familjerättssekreterare. Mina arbetsuppgifter där har mest varit inriktat på barn, ungdomar, familjer och par. Jag har varit ansvarig för familjerätts- och familjehemsfrågor och arbetat mycket med metodutveckling inom dessa områden.

Under åren 1998 till 2010 arbetade jag som familjerådgivare främst i Lund men även i Trelleborg/Velling och Kristianstad där jag även varit enhetschef. Som familjerådgivare arbetar man med problem i vuxna parrelationer.

Jag startade min privata verksamhet 2007 och började arbeta tillsammans med Tommy Waad 2008. Vi arrangerar föreläsningar, grundutbildningar och vidareutbildningar i EFT. År 2010 lyckades vi bjuda in EFT:s grundare Sue Johnson till att hålla en presentation om EFT i Stockholm.

Jag behärskar engelska och franska och kan ha samtal på båda språken. Franska lärde jag mig riktigt bra i slutet av 1970-talet då jag bodde i Frankrike. Som person är jag både seriös och lättsam och jag har gott om idéer och energi. Jag har väldigt starka drivkrafter att utveckla arbetet inom parterapiområdet i Sverige. Att arbeta med EFT ger mycket stor tillfredsställelse eftersom det är en metod som utgår från människors basala behov av relationer.

Gerds kontaktuppgifter:

Maila: gerd@parterapiinstitutet.se
Mottagningen: 046-12 90 70
Direkt: 0733-57 66 60

Tommy Waad

Legitimerad Psykoterapeut, Handledare- och lärare i Psykoterapi, Leg sjuksköterska, Certifierad EFT-terapeut och Certifierad EFT-handledare.
– Livstidsmedlem i ICEEFT – International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy.
– Medlem i Svenska föreningen för Familjerterapi SFFT.

Erfarenhet

Jag har arbetat över 20 år med tonåringar, vuxna, familjer och par i olika sammanhang. Jag har bland annat arbetat under många år inom barn -och ungdomspsykiatrin i Lund. Sedan början av 2000-talet har tyngdpunkten varit par som har svårigheter i relationen.

Jag har gjort ett stort antal föreläsningar om parrelationer. Här har fokus varit på varför parrelationen är viktig, vad som präglar en dålig relation och vad man ska göra för att förbättra den. Har tillsammans med min kollega, Gerd Elliot, arrangerat ett flertal grundutbildningar och fördjupningskurser i Emotionally focused therapy for couples i Sverige.

Inriktning mot par och relationer

Jag utgår från Emotionally Focused Therapy for Couples (EFT) i mitt arbete med par. Här ligger fokus på att återskapa en känsla av trygghet i relationen och att samspelet ska blir mer välfungerande.

Jag är utbildad i systemisk familjeterapi vid Lunds universitet. Vidarutbildad till certifierad Gottman terapeut av John och Julie Gottman i Seattle. Inriktningen baseras i huvudsak på deras forskning om par. I denna metod arbetar man med tre delar, vänskapen i relationen, konflikthantering och vara överens kring vad som gäller för relationen.
Bägge inriktningarna är väldokumenterade genom olika forskningsrapporter.

Handledning

Jag erbjuder handledning till personal som arbetar med par, familjer och individer. Som handledare försöker jag skapa en trygg situation som underlättar för lärande och utveckling. Jag har haft handledningsupupdrag inom barn-och ungdompsykiatrin, vuxenhabiliteringen, socialtjänst ochfamiljerådgivning.

Tommys kontaktuppgifter:

Mail: tommy@parterapiinstitutet.se
Mottagningen: 046-12 90 70
Direkt: 0706-26 46 74

Adress

ParterapiInstitutet Lilla Fiskargatan 6B, 

222 22 Lund

Telefon

Arbetsdag: Telefonnummer: 046-12 90 70

Kontakta e-post

E-post: info@parterapiinstitutet.se